Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Aspectes generals i procediments

Ajuts Leader per al foment de la diversificació econòmica de les zones rurals

L’objectiu d’aquests ajuts és el foment d’inversions que generin activitat econòmica mitjançant accions adreçades a la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, a establir polítiques específiques per als joves del món rural, a promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals, i a estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.

 

Termini: 21 de desembre de 2023 a 22 de gener de 2024, ambdós inclosos.

 

A qui va dirigit: A empreses i professionals. A persones físiques i jurídiques (públiques o privades).

 

Normativa:

 • RESOLUCIÓ ACC/4067/2023, de 22 de novembre, per la qual es convoquen els ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Pla estratègic de la PAC 2023-2027 (ref. BDNS 730151).

 • ORDRE ACC/252/2023, de 16 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Pla estratègic de la PAC 2023-2027.

 

Què necessiteu fer?

  Models de documents a adjuntar a la sol·licitud:

  • Autorització per poder consultar les dades dels seus membres, en el cas que sigui una CB o una SCP (la constitució de la qual no s'hagi efectuat mitjançant escriptura pública). (A1084.01-DO2)
  • Informe justificatiu de les necessitats energètiques de l’activitat en relació a la instal·lació prevista d’acord amb el model normalitzat, en cas de sol·licitar inversions relacionades amb la instal·lació d’energies renovables. (A1084.01-DO31)

  Documentació:

  Documentació mínima obligatòria per a l'aprovació de l'expedient
  1. Documentació comuna a les persones beneficiàries de naturalesa pública i privada:

  a) Dades d'identitat de la persona sol·licitant o de qui la representi corresponents al DNI/NIF/NIE o altre document que l'acrediti, si escau, en el cas de no haver autoritzat el DACC a obtenir aquesta informació d'acord amb l'apartat 8.4.

  b) En el cas que sigui una CB o una SCP (la constitució de la qual no s'hagi efectuat mitjançant escriptura pública), autorització per poder consultar les dades dels seus membres.

  c) Declaració amb el detall de les fonts de finançament de la inversió, amb la documentació corresponent que ho acrediti.

  d) Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en el dret que en deixi constància, si escau.

  e) En el cas d'entitats sense personalitat jurídica (CB, SCP o agrupacions de productors) document de nomenament de la persona representant o apoderada única de l'agrupació amb poders suficients per sol·licitar, gestionar i percebre les subvencions i complir les obligacions que com a beneficiària corresponen a l'entitat.

  f) En el cas que sigui una entitat en funcionament: còpia de la comunicació, autorització o llicència ambiental de l'activitat que està desenvolupant la persona sol·licitant, a nom seu.

  g) En el cas de sol·licitar ajuts a inversions relacionades amb la instal·lació d'energies renovables per a autoconsum, cal presentar un informe justificatiu de les necessitats energètiques de l'activitat en relació amb la instal·lació prevista, d'acord amb el model normalitzat que es podrà descarregar de la Seu electrònica https://seu.gencat.cat del web http://agricultura.gencat.cat/ajutsentermini. En el cas d'empreses en funcionament, cal presentar també les factures dels consums energètics corresponents a la darrera anualitat.

  h) Informació necessària per a la identificació de la persona sol·licitant, inclosa, si escau, la identificació del grup en què participi, tal com es defineix en l'article 2.11 de la Directiva 2013/34/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2013, sobre els estats financers anuals, els estats financers consolidats i altres informes afins de cert tipus d'empreses, per la qual es modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlament Europeu i del Consell i es deroguen les Directives 78/660/CEE i 83/349/CEE del Consell.

  i) No haver rebut ajuts que hagin estat declarats il·legals o incompatibles per la Comissió Europea, o si escau, si havent rebut aquests ajuts, han procedit al seu reemborsament o pagament en un compte bancari bloquejat.

   

  2. En el cas de persones físiques i jurídiques de naturalesa privada:

  a) Projecte signat per un/a professional competent de la inversió que s'ha de fer amb la descripció de les obres, el pressupost desglossat, els plànols, etc., que permeti l'execució total de les obres que s'han de fer, o bé memòria valorada i detallada de les actuacions per a les quals se sol·licita l'ajut.

  En ambdós casos, s'haurà d'incloure o adjuntar un estudi que acrediti que la inversió per al projecte presentat és viable tècnicament i econòmicament.

  b) Documents acreditatius de despesa:

     - Factures proforma o pressupostos.

  La persona beneficiària ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, independentment de l'import de la inversió, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les seves especials característiques no existeixi en el mercat un nombre suficient d'entitats que els facin, prestin o subministrin (en aquest cas, caldrà justificar-ho degudament).

  L'elecció entre les ofertes, que s'han d'aportar en la sol·licitud de subvenció i en la justificació, si escau, es farà conformement a criteris d'eficiència i economia, i s'ha de justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. Les tres ofertes han de provenir d'empreses que no estiguin vinculades a la persona beneficiària i que no formin part del mateix grup de societats, d'acord amb els supòsits que estableix l'article 42 del Codi de comerç, ni estiguin vinculades entre elles, d'acord amb la definició d'empreses vinculades que estableix l'article 3.3 de la Recomanació de la Comissió 2003/361/CE, de 6 de maig, sobre definició de microempreses, petites i mitjanes empreses (DOUE L- 124, de 20.5.2003).

  En aquests casos, d'acord amb l'apartat 10.5 de l'annex 1 d'aquesta Ordre, es valorarà el compliment de la moderació de costos en la comissió d'elegibilitat dels expedients.

  c) Documentació actualitzada de la titularitat del lloc on es fa la inversió:

     - Nota simple del Registre de la Propietat, o bé

     - Còpia del contracte de concessió municipal, o bé

     - Còpia del contracte de lloguer, liquidat davant l'Administració tributària corresponent, o bé

     - Còpia del contracte de cessió d'ús, liquidat davant l'Administració tributària corresponent.

  En el cas que la persona sol·licitant sigui copropietària, cal l'autorització dels altres copropietaris.

  En cas que la persona sol·licitant no sigui propietària o usufructuària, cal autorització per a la realització de l'obra o actuació objecte d'ajut per part de la persona propietària, usufructuària o altres figures anàlogues.

  d) En el cas de creacions d'activitat o ampliacions amb un canvi d'ús o en una nova ubicació:

     - Informe de compatibilitat urbanística i de compliment dels requisits per a l'obtenció de la llicència d'obres (que acrediti que l'activitat que es vol desenvolupar és permesa en el lloc on es vol fer la inversió), o bé

     - Llicència d'obres emesa per l'ajuntament per a la inversió sol·licitada.

  e) Declaració responsable relativa a la condició de ser PIME.

  f) Informe previ de turisme en què acredita que el projecte presentat compleix els requisits per a la modalitat prevista (tan sols per a establiments turístics de nova creació).

   

  3. En el cas de persones jurídiques de naturalesa privada, també cal presentar:

  a) Còpia del document acreditatiu de la personalitat jurídica (escriptura de constitució, estatuts, i posteriors modificacions, si escau) de l'entitat sol·licitant. Si aquesta documentació està disponible al Registre d'entitats jurídiques (associacions o fundacions) o al Registre de cooperatives o al Registre de societats agràries de transformació (SAT), el DACC ho verificarà d'ofici.

  b) Certificat actualitzat d'inscripció en el registre administratiu corresponent. En el cas que es tracti d'un registre gestionat pel DACC, no cal aportar cap certificació d'inscripció. Si aquesta documentació està disponible al Registre d'entitats jurídiques o al Registre de cooperatives o al Registre de societats agràries de transformació (SAT), el DACC ho verificarà d'ofici.

  c) Certificat de l'acord de l'òrgan competent segons els estatuts de l'entitat per sol·licitar l'ajut i acceptar els compromisos corresponents.

  d) Documentació acreditativa de la representació amb la qual s'actua, si no s'ha inscrit en un registre públic o en el Registre electrònic general de la representació. En cas que la representació estigui inscrita als esmentats registres, no cal aportar aquesta documentació perquè l'òrgan instructor ho comprova d'ofici.

  Quan la signatura electrònica acrediti que la persona signant (representant) té poders suficients per actuar en nom de la persona representada no caldrà aportar aquesta documentació. Si el representant de la persona jurídica pot presentar la sol·licitud, també pot assumir els compromisos.

  La sol·licitud de la subvenció comporta l'assumpció dels compromisos.

   

  4. En el cas d'entitats públiques:

  a) Projecte tècnic elaborat d'acord amb la normativa vigent.

  b) Acord del Ple municipal o de l'òrgan competent que aprovi dur a terme l'actuació i acollir-se a la convocatòria d'ajut Leader.

  c) Acreditació de la presentació dels comptes de l'entitat a la Sindicatura de Comptes.

  d) Documentació actualitzada de la titularitat del lloc on es fa la inversió:

     - Nota simple del Registre de la Propietat, o bé

     - Còpia del contracte de lloguer, liquidat, o bé

     - Còpia del contracte de cessió d'ús, liquidat, o bé

     - Certificació de l'entitat sol·licitant de la lliure disponibilitat dels terrenys necessaris per fer les obres o inversions objecte d'ajut, o bé

     - Inscripció al Llibre de béns immobles de l'ajuntament corresponent.

  e) Certificat de compatibilitat urbanística del lloc on es fa la inversió.

   Documentació per adjuntar en la fase de justificació

   1. Documentació comuna (públics i privats):

   a) Sol·licitud de pagament de l'ajut, d'acord amb l'imprès normalitzat que consta en la Seu electrònica del DACC https://seu.gencat.cat al web http://agricultura.gencat.cat/guiajustificacioajuts, o des de la seu electrònica de cada GAL que consta en l'annex 2.

   b) Compte justificatiu, que ha d'incloure:

   1. Una memòria explicativa del compliment de la finalitat de l'acció, activitat o projecte subvencionat, en què s'indiquin les activitats dutes a terme i els resultats obtinguts.

   2. Una memòria econòmica sobre el cost de les activitats dutes a terme, en què consti:

   a) Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb la identificació del creditor o creditora, número de la factura o document de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, l'import, la data d'emissió i, si escau, la data de pagament.

   b) Còpies digitalitzades de les factures o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i, si escau, de la documentació acreditativa del pagament consistent en extracte bancari o, en el cas de pagament en efectiu, documentació acreditativa de la percepció de l'import per part del creditor o creditora.

   c) Una declaració responsable de la persona beneficiària amb el contingut mínim següent:

      - Que les còpies digitalitzades dels justificants de les despeses presentades reprodueixen exactament els documents originals en poder de la persona beneficiària.

      - Que els justificants de despesa s'han imputat a les diferents fonts de finançament de manera que no se supera l'import unitari de cada justificant.

      - Que el total de les fonts de finançament no supera el cost de l'actuació subvencionada.

      - Que es disposa d'un sistema de comptabilitat separada o que els justificants de despesa tenen assignat un codi comptable comú a les transaccions relacionades amb l'actuació subvencionada.

   d) Si la subvenció s'atorga d'acord amb un pressupost, s'ha de presentar una liquidació on s'indiquin i, si escau, es motivin les desviacions respecte al pressupost inicial.

   e) Relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seva procedència. Si els justificants de despesa s'imputen parcialment a altres subvencions, cal indicar la quantia exacta o el percentatge imputat a cadascuna, amb identificació dels òrgans concedents.

   f) En el cas de formalitzar un préstec en el marc d'un conveni entre el DACC, l'Institut Català de Finances (ICF) i entitats adherides, s'ha d'adjuntar còpia de la pòlissa del préstec.

   g) En el cas de modificació del projecte, projecte actualitzat per un professional competent de la inversió que s'ha de fer amb la descripció de les obres, el pressupost desglossat, els plànols, etc., que permeti l'execució total del projecte.

   h) En el cas de ser propietari de l'immoble i que l'actuació subvencionada consisteixi en la construcció, rehabilitació i millora de béns inventariables susceptibles de ser inscrits al Registre de la Propietat:

      - Fer constar en l'escriptura o en el Registre de la Propietat on consti que el bé de què es tracti queda afectat a la subvenció per un període de cinc anys a comptar de la data de pagament final de l'ajut, i l'import de la subvenció. Si els béns no són inscriptibles, també queden afectats per la subvenció durant el període esmentat.

   i) En el cas que calgui una garantia de documentació:

      - certificat del resguard de dipòsit, i

      - documentació justificativa segons la qual la manca de la llicència ambiental no és imputable a la persona beneficiària i s'han fet els tràmits oportuns davant l'Administració competent.

   j) Còpia de la documentació comptable que acrediti dur un sistema de comptabilitat separat o bé un codi comptable adequat per a totes les transaccions relatives a l'operació finançada amb càrrec al FEADER, com ara:

      - Assentaments comptables extrets de l'aplicació informàtica utilitzada per dur la comptabilitat de l'empresa.

      - Assentaments o anotacions comptables al Llibre de registre d'operacions (en el cas d'empresaris que tributin per mòduls).

    

   2. En el cas de persones físiques i jurídiques de naturalesa privada, telemàticament:

   a) En el cas que s'hagin fet obres:

      - Còpia de la llicència municipal d'obres expedida i liquidada d'acord amb el cost d'execució d'obra sol·licitada, o bé,

      - Còpia de l'exempció de l'ajuntament, en el cas que no calgui la llicència d'obres o la seva liquidació.

   b) Còpia de l'autorització, la llicència o la comunicació ambiental definitiva i actualitzada, segons correspongui.

   c) Certificat actualitzat d'inscripció en el registre corresponent. En el cas de registres gestionats pel DACC, aquesta inscripció es verificarà d'ofici.

   d) En el cas d'inversions de creació, millora o ampliació d'empreses de transformació o comercialització de productes agroalimentaris:

      - Certificat actualitzat d'inscripció al Registre sanitari d'indústries i productes alimentaris de Catalunya (RSIPAC) del Departament de Salut, o

      - Certificat actualitzat d'inscripció al Registre d'indústries agràries i alimentàries de Catalunya (RIAAC). Si s'ha autoritzat el DACC a verificar aquesta informació, no cal aportar-lo.

    

   3. En el cas d'entitats públiques, telemàticament:

   a) Contractes administratius de les obres o inversions o document aprovatori equivalent, juntament amb la documentació prèvia a la formalització del contracte.

   b) Certificació d'obres, signada pel director o directora d'obra i ratificada per l'alcalde o alcaldessa, responsable o president o presidenta, segons escaigui.

   c) Documentació acreditativa de la designació del director o directora d'obra (certificació o nomenament).

   d) Certificat de l'òrgan competent que acrediti el compliment de la Llei de contractes de les administracions públiques pel que fa als procediments de les adjudicacions de les actuacions subvencionades.

   e) Contracte de concessió, pels casos en què la gestió de l'activitat estigui derivada a tercers.

   f) Llistat de control de comprovació de la contractació pública/moderació de costos signada pel secretari o secretària o interventor o interventora de l'entitat pública.

    

   Requisits:

   Poden ser persones beneficiàries d’aquests ajuts: 

   Persones de naturalesa privada: persones físiques o jurídiques (microempreses, pimes, cooperatives, associacions o fundacions participades per ens públics en menys d'un 25%) que facin inversions productives en:

   a) Empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris (en el cas que els productes agroalimentaris estiguin inclosos en l'annex I del Tractat de funcionament de la UE, hauran de fer una inversió elegible, als efectes d'aquesta Ordre, inferior a 250.000 euros).

   b) Empreses no agroalimentàries.

   Persones de naturalesa pública amb seu a Catalunya: ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades, consorcis, associacions, grups d'acció local, fundacions o empreses públiques participades per ens locals (en igual o més d' un 25%) que facin inversions no productives en:

   a) Recuperació del patrimoni cultural i natural.

   b) Infraestructures públiques per a la mitigació del canvi climàtic.

   c) Infraestructures que generin activitat econòmica i ocupació.

   d) Serveis a les persones.

   Queden excloses del punt d) les inversions relacionades amb els serveis bàsics i subministraments, l'educació reglada, l'atenció sanitària, els equipaments esportius, l'habitatge i el transport.

   Per poder ser beneficiàries, les persones i entitats que estableix l'apartat 3.1 han de complir els requisits següents des del moment de presentar la sol·licitud:

   a) Fer inversions elegibles en l'àmbit territorial Leader d'un mínim de 12.000 euros, sense IVA, per a les persones sol·licitants privades, i d'un mínim de 40.000 euros en el cas de les persones públiques, sense IVA. En el cas dels grups d'acció local, la inversió mínima serà de 12.000 euros, amb IVA inclòs.

   b) Dur a terme projectes adreçats a alguna de les finalitats de l'apartat 1 d'aquestes bases que siguin aprovats per la Secretaria d'Agenda Rural a proposta dels GAL seleccionats.

   c) Que els projectes siguin viables econòmicament i tècnicament. En el cas de projectes públics no productius, es considerarà que són viables econòmicament, a efectes d'aquesta Ordre, quan permetin, com a mínim, el desenvolupament de la seva activitat en el termini que estableix el punt 9.2.4.

   d) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb la Generalitat de Catalunya.

   e) Comprometre's a dur la comptabilitat del negoci subvencionat d'acord amb la normativa vigent que els sigui aplicable.

   f) En el cas de persones jurídiques (amb ànim de lucre o sense), l'activitat per a la qual es demana l'ajut ha de figurar en l'objecte social dels seus estatuts.

   g) En el cas de persones jurídiques, l'empresa ha de complir el requisit de ser una pime, d'acord amb la Recomanació 2003/361/CE, de 6 de maig, sobre definició de microempreses i petites i mitjanes empreses.

   h) Ser propietàries, copropietàries, usufructuàries, concessionàries, llogateres o cessionàries de les instal·lacions on es volen dur a terme les obres o inversions en el moment de presentar la sol·licitud, i mantenir aquesta situació durant el període de compromís de manteniment de l'activitat de l'apartat 9.2. En cas de no ser propietàries o usufructuàries, cal que disposin del consentiment per escrit de les persones propietàries o usufructuàries per dur-les a terme.

   i) En el cas d'empreses amb 50 o més treballadors, complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny.

   j) En el cas d'empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones, disposar de mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i per intervenir-ho als seus centres de treball d'acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

   k) En el cas d'empreses i entitats, no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

   En el cas d'empreses de més de 50 treballadors, disposar, a més, d'un pla d'igualtat entre dones i homes, d'acord amb el que preveu l'article 1 del Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació.

   l) En el cas d'associacions i fundacions, tenir els estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, abans del 31 de desembre de 2012.

   m) En el cas de fundacions, haver complert, a més, el deure de presentar els comptes anuals davant el Protectorat, d'acord amb l'article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

   n) En el cas dels establiments oberts al públic, complir la normativa de política lingüística.

   o) En el cas que l'ajut subvencioni activitats que impliquin un contacte habitual amb menors, disposar de les certificacions establertes legalment, o haver-les sol·licitat abans de la resolució de concessió, per acreditar que el personal de l'empresa o l'entitat que sol·licita l'ajut no ha estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, i en el cas que canviï alguna persona adscrita al projecte o activitat subvencionada, comprometre's a fer la comprovació oportuna pel que fa al cas.

   p) Per a subvencions d'un import superior a 30.000 euros, quan els sol·licitants siguin únicament subjectes inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, no podran obtenir la condició de beneficiàries les empreses que incompleixin els terminis de pagament previstos en l'esmentada llei.

   q) No incórrer en cap causa que impedeixi obtenir la condició de persona beneficiària de les que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, ni en cap supòsit de l'article 99 del Decret legislatiu 3/2002.

   r) Pel que fa a la inhabilitació per rebre subvencions, si es produeix durant la vigència dels compromisos dels ajuts, aquests ajuts passaran a considerar-se nuls a tots als efectes des d'aquell mateix moment i amb la pèrdua corresponent al dret de percebre contraprestacions que encara no s'hagin fet efectives.

   Queden excloses de ser persones beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques que reuneixin els requisits i les condicions per participar en les convocatòries d'ajuts associats al contracte global d'explotació.

   Queden excloses d'aquests ajuts les inversions relacionades amb el sector vitivinícola, en aplicació del que estableix l'article 91 del Reial decret 112/2022, de 8 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol, d'acord amb el que estableix el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2023-2027.

   Quan es rep resposta de l'Administració?

   El termini màxim per emetre la resolució i publicar-la al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1), tal com s’estableix a la convocatòria d’aquests ajuts, és de sis mesos a comptar des de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. En cas de falta de resolució expressa la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

   Quina resposta es rep?

   La concessió de subvencions es fa per resolució de la persona titular de la Secretaria d’Agenda Rural.

   La proposta de resolució de concessió de les subvencions es notifica a les persones interessades mitjançant la publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.                                        

   Es pot presentar un recurs?

   La resolució no exhaureix la via administrativa. Es pot interposar recurs d'alçada davant el conseller o consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la notificació de la resolució, sense perjudici que se’n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

   En cas de silenci administratiu, el recurs d'alçada davant el conseller o la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural es pot interposar en qualsevol moment a comptar a partir de la data en què s'exhaureixi el termini per emetre resolució i notificar-la.

   Consultar l’estat del tràmit

   Podeu consultar l’estat del tràmit a través del Grup d’acció Local (GAL) corresponent.

   RESUM DELS ASPECTES GENERALS DE L'AJUT I PROCEDIMENT

   • Els ajuts consisteixen en subvencions directes que poden anar del 20 % i fins a un 40% del cost total subvencionable, amb un màxim de 200.000 € per beneficiari en un període de 3 anys.

   • Les inversions elegibles han de ser com a mínim de 12.000,00 € sense IVA, i fer-se en el territori Leader.

   • No seran subvencionables les despeses de compra de terrenys, immobles, vehicles, equips de segona mà, mà d’obra pròpia, despeses corrents, despeses d’estudis de viabilitat, lloguers, patents, llicències ni permisos, materials fungibles, reposicions, etc.

   • Han de coincidir les quantitats i els noms del sol·licitant que constin als pressupostos, als permisos, al projecte i a les factures.

   • Sempre s’hauran d’aportar 3 pressupostos de proveïdors diferents.

   • Només seran subvencionables les inversions realitzades amb posterioritat a la data de l’acta de no inici de les inversions i efectivament pagades abans de l’acabament del termini concedit.

   • Un cop rebuda la sol·licitud amb la documentació complementària completa i correcta, se li assigna número d’expedient i es programa la visita d’inspecció tècnica de no inici d’obres (si el sol·licitant ha començat la inversió, s’ha de proposar la denegació de l’ajut). A partir d’aquest moment ja es poden començar les obres o inversions sense que això impliqui cap compromís per part del Grup d’Acció Local.

   • Un cop acabades les inversions, el beneficiari notificarà la finalització al Consorci, que ho verificarà: la verificació material assegurarà l’existència real del bé objecte de comprovació o el seu ajust al projecte, la seva coincidència amb la justificació documental i totes les comprovacions que siguin necessàries (incloses les relatives a les previsions de generació o consolidació de llocs de treball).

   • La justificació documental de les inversions o despeses subvencionades haurà d’acreditar-se mitjançant els documents originals de les factures pagades, juntament amb els rebuts i amb els extractes bancaris que assegurin l’efectivitat del pagament (NO s’acceptaran justificants de pagament en metàl·lic, leasing o renting).

   • Aquesta justificació documental es complimentarà amb els permisos, inscripcions i registres i/o qualsevol altres requisits que siguin exigibles, segons el tipus d’inversió o despesa de que es tracti.

   • Quan no es justifiqui la totalitat de la inversió o despesa aprovada, l’expedient es certificarà amb la inversió o despesa realment justificada, a la que s’aplicarà el percentatge concedit.

   El beneficiari assumeix, també les següents obligacions:

   • A executar el projecte aprovat en el lloc previst a l’expedient.

   • A mantenir el destí de les inversions i despeses objecte de l’ajut i el nivell d’ocupació previst, com a mínim durant 5 anys a partir de la resolució de concessió de l’ajut.

   • A facilitar al Grup, al DACC, a la Intervenció General de la Generalitat, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, les visites d’inspecció i comprovació material i documental, fins els 5 anys posteriors a la percepció completa de l’ajut.

   • A donar publicitat de l'ajut obtingut d'acord amb la ordre de les bases reguladores de l'ajut.

   Els ajuts concedits es faran públics a la web www.gencat.cat/agricultura/ajuts , fent ús dels mitjans electrònics establerts. Els ajuts que superin els 3.000 € es publicaran, a més, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

   Cal recordar que aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut que, destinat a la mateixa finalitat estigui finançat amb fons comunitaris, ja que el LEADER està finançat: un 57% pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya i un 43% pel fons FEADER de la Unió Europea.

   PUNTS A TENIR EN COMPTE

    5.2.3 Tríptic Ajuts davant.jpeg

   5.2.4 Tríptic Ajuts darrere.jpeg